Поиск
Список музеев
Главная > Список музеев > Лоевский район > Государственное учреждение культуры «Музей битвы за Днепр»
Государственное учреждение культуры «Музей битвы за Днепр»

Музей бітвы за Днепр быў адчынены  17 кастрычніка   1983 года. Ваенна-гістарычны профіль установы дае вялікія магчымасці  для грамадзянска-патрыятычнага выхаванння падрастаючага пакалення. Традыцыйным стала правядзенне ў музеі сустрэч з ветэранамі, урокаў мужнасці, тэматычных вечароў, канферэнцый, акцый, дзён Памяці і адчыненых дзвярэй, паходаў, калектыўных творчых спраў і г. д.

Музейны фонд складае  больш за  4000 экспанатаў. Экспазіцыя музея прысвечана падзеям фарсіравання Дняпра на Гомельшчыне войскамі Цэнтральнага фронта пад камандаваннем К.К.Ракасоўскага, баявым дзеянням 61 і 65 армій на лоеўскім плацдарме і вызваленню раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, а таксама змяшчае матэрыялы аб партызанскім руху на Лоеўшчыне і  аб земляках – удзельніках Вялікай Айчынвойны вайны.

Вялікую цікавасць у наведвалькаў выклікаюць падручныя сродкі пераправы першых дэсантных атрадаў, воінская амуніцыя, калекцыя зброі, баявыя ўзнагароды, франтавыя пісьмы і паштоўкі, фотаздымкі, асабістыя рэчы і дакументы ўдзельнікаў фарсіравання Дняпра, партызанскі дзеннік баявых дзеянняў, газета, лістоўкі  і інш. Музей мае экспазіцыю пад адкрытым небам – гэта  пляцоўка баявой тэхнікі на беразе Дняпра. 

 Музей бітвы за Днепр з’яўляецца мемарыяльным помнікам,   не толькі воінам-дняпроўцам, але і ўсім удзельнікам Вялікай Айчыннай вайны, дзе кожны мае магчымасць дакрануцца да гераічнага мінулага края.

Музей ўключаны ў турыстычны маршрут «Золотое кольцо Гомельщины».

Дзяржаўная ўстанова культуры «Музей бітвы за Днепр»;
247095, Гомельская вобласць, г. п. Лоеў, вул. Савецкая, 3;
8(02347) 40673 (факс);
loevmbzd@mail.gomel.by

Музей битвы за Днепр был открыт 17 октября  1983 года. Военно-исторический профиль учреждения дает большие возможности для гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. Традиционным стало проведение в музее встреч с ветеранами, уроков Мужества, тематических вечеров, конференций, акций, дней Памяти и открытых дверей, походов, коллективных творческих дел и т.д. За время работы музей посетили свыше 150 тысяч человек, значительная часть из которых дети и молодежь.

Музейный   фонд составляет более 4000 экспонатов. Экспозиция музея посвящена событиям форсирования р. Днепр на Гомельщине войсками Центрального фронта под командованием К.К.Рокоссовского, боевым действиям 61 и 65  армий на Лоевском плацдарме и освобождению района от немецко-фашистских захватчиков, содержит материалы о партизанском движении на Лоевщине и о земляках – участниках Великой Отечественной войны.
Большой интерес у посетителей вызывают  подручные средства переправы первых десантных отрядов, воинское снаряжение, коллекция оружия, боевые награды, фотографии, фронтовые письма и открытки, личные вещи и документы участников форсирования Днепра, партизанские дневник,  стенгазета, листовки и т.д. Экспозицию музея продолжает открытая площадка боевой техники на берегу Днепра.

Музей битвы за Днепр является  мемориальным памятником не только воинам-днепровцам, но и всем участникам Великой Отечественной войны, где  каждый может соприкоснуться с героическим прошлым края.

Музей включён в туристический маршрут «Золотое кольцо Гомельщины».

Государственное учреждение культуры «Музей битвы за Днепр»;
247095, Гомельская область, г. п. Лоев, ул. Советская, 3;
8(02347) 40673 (факс);
loevmbzd@mail.gomel.by

THE BATTLE FOR DNIEPER MUSEUM
GENERAL INFORMATION

The Battle for Dnieper Museum was opened on the 17th of Oktober in 1983. The war-historical type of this institution gives big opportunities for patriotic education of young generation. It is traditional to conduct meetings with veterans, courage lessons, evenings in memory, conferences, actions, Memory days and days of open doors, tours, collective creative activities. During the work 150 thousand people visited the Museum, considerable part of them are children and young people.

The Museum fund composes more than 4000 exhibits. The exposition of the Museum is devoted to events of forcing of Dnieper in Gomel region by troops of the central front under the command of Rokossovsky K.K., to battle actions of 61 and 65 forces on the Loеv springboard and to the  liberation of the Loеv region from the German-fascist agressors, the exposition contains materials about the partisans`movement in Loеv region and about countrymen – participants of the Great Patriotic War

The great interest of visitors provokes the means of carry the first detachments, military equipment, collections of weapons, rewards, photos, war letters and cards, things and documents, the soldiers of Battle for Dnieper, partisans` movement, newspapers, leaflets. The exposition of museum continues the open square of war equipment on the side of Dnieper.

The Battle for Dnieper Museum is memorial monument not only for soldiers but everybody, where everybody can taught with heroic past time of region.

Museum was include in tourist route “Gold ring of Gomel region”.

State cultural centre” The Battle for Dnieper Museum”
247095 Gomel Region, Loev, Sovetskaya street, 3
8(02347)40673(faxs)
loevmbzd@mail.gomel.by.

Выставки
Коллекции музея
Анонсы
Для посетителей
Для специалистов
Контакты
Гомельский областной исполнительный комитет, 2007
Контактная информация
Дизайн и разработка БЕЛТА