Поиск
Список музеев
Главная > Список музеев > Ветковский район > Дзяржаўная ўстанова культуры “Веткаўскі музей стараабрадніцтва і беларускіх традыцый імя Ф.Р. Шклярава” > Для специалистов
Дзяржаўная ўстанова культуры “Веткаўскі музей стараабрадніцтва і беларускіх традыцый імя Ф.Р. Шклярава”
Для специалистов
Научная работа
Издания музея

Публикации сотрудников музея.

2006г.

1.Дробушевский, А. Охранные исследования у д. Проскурни (Проскурни-ІІ) в Гомельском Поднепровье. // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 12. Мн., 2006. С. 18-32.
2.Дробушевский, А. Связи населения Нижнего Посожья и Подесенья в раннем железном веке. // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся. Гомель. 2006. С. 12- 18.
3. Дробушевский, А. Связи населения Нижнего Посожья и Подесенья в раннем железном веке. // Деснинские древности. Материалы межгосударственной научной конференции “История и археология Подесенья”.Вып.4. Брянск. 2006. С.41-50.
4.Дробушевский, А. Хронология Чечерской группы Верхнеднепровского варианта зарубинецкой культуры. // Научная конференция, посвящённая памяти Тышкевичей. Минск.
5.Лапацін, Г. З вопыту вывучэння традыцый абыдзеных тканін. // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час. Гомель 2006. С. 95-98.
6.Леонтьева, С., Нечаева, Г. Старые воины слова: Ветковский манускрипт и этнография. //Мастацтва. Минск. 2006, № 2. С.52-55.
7. Леонтьева, С. Династия мастеров Священниковых. // Живая старина. Москва. 2006,№ 3.
8. Леонтьева, С. Ветковская рукописная книга и старопечатные издания // Материалы конференции «Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся». Гомель. 2006. С. 98-103.
9.Лопатин, Г. Адзенне ў абрадах // Материалы конференции “Мова – літаратура – культура”. Минск.
10. Лопатин, Г. Дабрахожы. //Беларуская міфалогія. Энцыклапедычны слоўнік. Мінск. 2006. С. 129-130. (У сааўтарстве с Ул. Васілевічам).
11.Лопатин, Г. Культ св. Николая по современным белорусским свидетельствам // Paleoslavica. Cambridge. 2006. ХІV. С. 287-313.
12.Лопатин, Г.. Песни обряды и верования деревни Бартоломеевки // Живая старина. 2006. № 3. С. 45-49.
13.Нечаева, Г. Иконы из выселенных деревень. «Никола отвратный» // Материалы конференции «Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся». Гомель. 2006. С. 103-108.
14.Нечаева, Г. Принципы формирования образных экспозиций; Сучасная свядомасць і тэкст традыціі. Вобразная структура ручніка // Музейныя чытанні. Минск.
15.Нечаева, Г. Судьба одного знака. Археология Почепа и современная этнография.// Деснинские древности. Материалы межгосударственной научной конференции “История и археология Подесенья”.Вып.4. Брянск. 2006. С.362-372.
16.Нечаева, Г. Выставка “Георгий Победоносец и всё святое воинство” // Музейны веснік. Вып. 3. Мн., 2006.

2007г.
1.Дробушевский, А. Хронология чечерской группы. // Гістарычна-археалагічны зборнік. 2007.
2.Лапацін, Г. “Песьня сама падбярэ голас”, альбо некалькі штрыхоў да партрэта выканаўцы. // Нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі. Ч.2. Гомель, 2007.С.66-70.
3.Лапацін, Г. З вопыту этнаграфічнага даследавання дыялектнай фразеалогіі. Фразеалагізмы з кампанентам “Свяча”// Славянская фразеология в ареальном, историческом и этнокультурном аспектах. Материалы V международной научной конференции. Гомель, 2007. С.124-129.
4.Лапацін, Г. Аб шлюбных матывах у земляробчых абрадах на Веткаўшчыне. // VIII Навуковыя чытаннi, прысвечаныя С.Некрашэвiчу. Зборнік навуковых артыкулаў у 2-х частках. Ч. 2. Гомель, 2007. С.205-210.
5.Лопатин, Г. «Чтоб дети были красивые и здоровые..» // Живая старина. 2007, №2.
6.Лопатин, Г. «Як гэты чапец крэпка спiць» // Мова - лiтаратура - культура: матэрыялы V Міжнароднай навуковай канферэнцыі. Минск, 2007. С. 479-482.
7.Лопатин, Г. «Раскажу табе пра русалак» (представление о русалках по современным белорусским свидетельствам). // Палеославика. Кембридж, 2007. № 1. С.275-292.
8.Лопатин, Г. «Каб вас злыя не змаглі заломы…” // Роднае слова. Мн., 2007. № 7.
9.Лопатин, Г. З вопыту вывучэння замоў Веткаўшчыны. Гомель, Гомельское краеведческое общество, центральная Гомельская б-ка им. Герцена. 2007.
10.Лявонцьева, С. Мастацкае афармленне веткаўскіх рукапісных кніг XVIII стагоддзя. // Беларускi гiстарычны часопiс. 2007, №4. С.22-31.
11.Лявонцьева, С. Багатая глеба для фантазіі: Узаемадзеянне арнаментыкі Веткаўскай рукапіснай кнігі. // Роднае слова. 2007, №8. С.87-88.
12.Нечаева, Г. Тексты текстиля. Композиция: орнамент рушника и фольклорный текст. // Нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі. Ч.2. Гомель, 2007. С.113-121.
13.Нечаева, Г. «Паляцелі Ганніны “мухі” у ляда». Образы традиции и фразеология. // Славянская фразеология в ареальном, историческом и этнокультурном аспектах. Материалы V международной научной конференции. Гомель, 2007. С.152-156.
14.Нечаева, Г. Георгий Победоносец и все святое воинство. // Сборник «Музейный вестник» Национального музея истории и культуры Беларуси. Вып.3. Минск. 2007.
15.Нячаева, Г. Два “Пакровы” з Веткаўшчыны. // Мастацтва. 2007, №2. С.52-55.
16.Нячаева, Г. Чытаць узоры ручніка. // Мастацтва. 2007, №8. С.52-53.
17.Нячаева, Г. Арнаментальны знак “ромб” i яго асацыятыўныя мясцовыя назвы. //VIII Навуковыя чытаннi, прысвечаныя С.Некрашэвiчу. Зборнік навуковых артыкулаў у 2-х частках. Ч. 2. Гомель, 2007. С.229-234.
18. Раманава, Л. Калі шыеш адзенне месяцу… Пра прызначэнне слова ў паэзіі, фальклоры. // Роднае слова. 2007, №10. С.89-90.
19.Романова, Л. Духоўныя вершы i псалмы – сродак цудоўнае сувязi ў прасторы жыцця i сыходу. // Роднае слова.2007. №1.

2008г.
Была издана в 2008 г. коллективная монография “Голоса ушедших деревень” (Минск, “Белорусская наука”; более 400 иллюстраций).
1.Дробушевский, А. Городища эпохи раннего железа Восточной Беларуси и Брянщины (типологическое соотношение). // Российско-Белорусско-Украинское пограничье: проблемы формирования единого социокультурного пространства – история и перспективы. Брянск, 2008. С.52-55.
2.Дробушевский, А., Нечаева, Г. «Иранский компонент» у северян и особенности этнографических тканей междуречья Сожа – Ипути. // Российско-Белорусско-Украинское пограничье: проблемы формирования единого социокультурного пространства – история и перспективы. Брянск, 2008. С.57-62.
3.Леонтьева, С. Мастацкае афармленне веткаўскіх рукапісных кніг XIX – пачатку XX ст. // Беларускі гістарычны часопіс.
4.Лопатин, Г. Абрад «Свяча» ва Ўсходнім Палессі. Агульнае і адметнае». // Материалы конференции «Аўтэнтычны фальклор: праблемы бытавання, вывучэння, пераймання». Белорусский государственный университет культуры. Минск, 2008.
5.Лопатин, Г. «Икона звалась свячой…» (из опыта изучения обряда «Свеча» в Восточном Полесье). //Антропологический форум. Санкт-Петербург. 2008, №8. С.402-416.
6.Лопатин, Г. «Як свячу на Пакроў носяць». //Алеся. 2008, №10.
7.Лопатин, Г. Абрад Свячы ў весцы Камень Рэчыцкага раёна //Материалы конференции “Шостыя міжнародныя Доўнараўскія чытанні. Гомель, 2008.
8.Нячаева Г.Р. Вопыт вывучэння арнаменту на адзенні ў сувязі з мясцовай традыцыйнай тэрміналогіяй (калекцыя кашуль вёскі Неглюбка і алфавіт яе нназваў для асобных арнаментальных элементаў). // Нацыянальны касцюм у сучаснай сацыякультурнай прасторы. Мн., 2008.
9.Скидан, А. Веткаўская дамавая разьба. // Мастацтва. 2008.

2009г.
1.Леонтьева, С. Веткаўскія рукапісныя кнігі і народная творчасць. // Беларускі гістарычны часопіс. 2009, №2.
2.Лопатин, Г. Обряды и обычаи деревни Копань Гомельской области. // Живая старина. 2009, №2.
3.Лопатин, Г. Новыя запісы дыялектнай фразеалогіі сучаснай беларускай мовы з п.Амяльное Веткаўскага раёна Гомельскай вобласці. // Фразеология германских, романских и славянских языков. Вып.1. Могилев. 2009.
4.Нечаева, Г. «Арнамент як тэкст – у этнакантэкст!» // Культура, №5, 31.01.2009.

5.Нечаева, Г. О семантическом сопоставлении композиций заговорных текстов и орнамента рушников. Неглюбская и Приснянская традиции. // Аўтэнтычны фальклор: праблемы вывучэння, захавання, пераймання. Минск, 2009.


2010г.
1.Лопатин Г.И. Адна была ў дзярэўні ведзьмачка… // «Живая старина». 2009, № 4,
2.Лопатин Г.И. Легенда о хлебе «на коциную и собачью долю» // «Живая старина», 2010, № 4.
3.Лопатин Г.И. Господен праздник // Palаeoslavica. XVII, № 2. Cambridge. 2009.
4.Лопатин Г.И. Ведзьмакі. З назіранняў над тэкстамі замоў з матэрыялаў этнаграфічных экспедыцый Веткаўскага музея народнай творчасці. Материалы международной научно-практической конференции “Российско-Белорусско-Украинское пограничье: аспекты взаимодействия в контексте единого социокультурного пространства – история и перспективы”. Брянск: РИО БГУ, 2010.
5.Лопатин Г.И. Дзеці – гэта анёлы … // Алеся. 2010, № 6.
6.Романова Л.Д. Духоўная паэзія Неглюбкі // «Православие на Гомельщине: историко-культурное наследие и современность». Сб. научных статей . Гомель, ГГУ им. Ф. Скорины, 2010 г.
7.Скидан В.А. Багаслужбовы чын абраду “Свяча” на прыкладзе малітоўнай практыкі адной сельскай абшчыны. «Православие на Гомельщине: историко-культурное наследие и современность». Сб. научных статей . Гомель, ГГУ им. Ф. Скорины, 2010 г.
8.Романова Л.Д. “Вольная паласа” пасярод “разбітага сэрца” // “Чачэршчына, нам дадзеная лёсам”. Гомель, 2010. Издание приурочено к 850-летию г. Чечерска.

История
Выставки
Коллекции музея
Для посетителей
Сотрудничество
Контакты
Гомельский областной исполнительный комитет, 2007
Контактная информация
Дизайн и разработка БЕЛТА